Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen Polykromfonden; forkortet Polykromfonden. Foreningen Polykromfonden er en almennyttig forening, der virker gavn for det danske samfund.

Stk. 2. Foreningens hjemsted: Københavns Kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Polykromfondens formål er at virke til gavn for samfundet gennem almennyttige og/eller humanitære projekter. Polykromfondens formål er desuden at virke for demokrati og mod udbytning, at virke for fredelig sameksistens samt at udvikle, oprette og understøtte med- og mellemmenneskelighedsudviklende projekter.

Stk. 2. Polykromfonden har desuden til formål at igangsætte projekter i henhold til § 2 stk. 1.
Under forudsætning af at det er muligt i henhold til § 2, stk. 1, er Polykromfondens målsæt­ning desuden at oprette lønnede såvel som frivilligt funderede arbejdspladser.

Stk. 3. Polykromfonden udpeger om muligt ledelsen af de projekter, som Polykromfonden igangsætter. Polykromfonden kan desuden udpege medlemmer til bestyrelsen for div. pro­jekter, som Polykromfonden er med til at støtte, herunder rejse økonomiske midler til.

§ 3. Bestyrelsens opgaver
Stk. 1. Bestyrelsen udpeger en daglig leder, der har til formål at sikre den overordnede ledelse af foreningens virke, at føre tilsyn med foreningens projekter samt skaffe de for foreningens arbejde nødvendige økonomiske midler.

Stk. 2. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen, herunder fastlægger retningslinjerne for samt fører tilsyn med den daglige ledelse.

Stk. 3. Bestyrelsen sikrer, i samarbejde med den daglige leder, at der løbende sker en udvikling af og opfølgning på de nødvendige strategier.
Bestyrelsen udarbejder strategi, budget og årsrapport, og fører tilsyn med foreningens vir­ke (jf. § 3, stk. 1). De af bestyrelsen udarbejdede strategier, budget samt årsrapport god­kendes på den årlige generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Bestyrelsen består af minimum to medlemmer. Der vælges som minimum en formand samt en kasserer. I tilfælde af at bestyrelsen alene består af to medlemmer, fungerer kas­sereren desuden som næstformand. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være fuldgyldi­ge medlemmer af foreningen.
Der kan desuden vælges en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten har ingen stemmeret.

Stk. 6. Det er hensigten, at bestyrelsens beslutninger foretages enstemmigt, idet kon­sensus i videst mulig omfang ønskes. Ved stemmelighed er formandens stemme afgøren­de.

Stk. 7. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen af foreningens fuldgyldi­ge medlemmer.

Stk. 8. Bestyrelsen afholder umiddelbart efter generalforsamlinger med valg til bestyrelsen et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen vælger formand, kasserer samt næstformand. Kan der ikke på det konstituerende bestyrelsesmøde opnås enighed om valg til formand, genvælges den tidligere formanden automatisk.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af to år ad gangen.

Stk. 10. I det omfang foreningens økonomi tillader det, modtager bestyrelsesmedlemmer­ne honorar. Honoraret størrelse fastlægges af bestyrelsen, men godkendes af generalfor­samlingen.

Stk. 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden samt mindst halvdelen af besty­relsen er fremmødt.

Stk. 12. Kan der ikke afholdes bestyrelsesmøder to gange i træk, indkaldes til ekstraordi­nær generalforsamling med henblik på nyvalg til bestyrelsen.

Stk. 13. Bestyrelsen kan træffe beslutninger uden fremmøde i form af en skriftlig afstem­ning. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 14. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 15. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af af­grænsede opgaver – jf. desuden § 2, stk. 3.

Stk. 16. Formanden indkalder samt leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt (evt. pr. mail) med angivelse af dagsorden, når formanden, næstformanden og/eller kassere­ren skønner det nødvendigt.

§ 4. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer af foreningen optages enhver, som generalforsamlingen på for­hånd har indstillet til medlemskab.

Stk. 2. Indmeldelse sker på en af foreningen udstedt indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til formanden og/eller kassereren. I tilfælde af, at medlemsgebyret ikke betales efter anden rykker, der sendes anbefalet, ud­meldes man automatisk af foreningen.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

Stk. 5. Det er desuden muligt at blive støttemedlem, hvis man derigennem ønsker at støtte foreningens formål og virke. Som støttemedlem figurerer man som passiv medlem, dvs. foruden stemmeret. Ethvert støttemedlem kan søge om optagelse i foreningen. På den årlige generalforsamlingen besluttes, hvorvidt der skal opkræves kontingent for støttemedlemsskab.

Stk. 6. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love. Eksklusion af medlem­mer kan kun foretages af generalforsamlingen og med skriftlig angivelse af grund.

§ 5. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst to ugers varsel.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der jf. § 4, stk. 4 har betalt forfaldent kontingent.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent.
  • Formandens beretning.
  • Regnskabsaflæggelse.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Godkendelse af budget.
  • Valg til bestyrelsen.
  • Valg af revisorer.
  • Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der øn­skes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsop­rækning. Ved stemmelighed, stemmes en gang til. Hvis der også ved anden afstemning er stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødven­digt. Ekstraordinær generalforsamling kan desuden afholdes, når mindst 1/3 del af med­lemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kom­met til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

Stk. 3. Forslag til ændring af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før en generalforsamling. Vedtægtsændringer kan alene besluttes, hvis minimum 2/3 del af foreningens medlemmer ved fremmøde på generalforsamlingen stemmer for disse.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsre­gister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. Dog kan bestyrelsen udstyre den daglige leder med fuldmagt, således at den daglige leder, med mandat fra bestyrelsen, kan tegne foreningen.

Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid til­hørende formue.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forplig­telser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan ændres med minimum 2/3 del flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen (jf. desuden § 5, stk. 6).

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor­på de vedtages.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 del flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling, der nedsætter et af­viklingsudvalg til varetagelse heraf.

§ 11. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 1.maj 2009.

 

Leave a Reply