Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen Polykrom
(OBS: før 2022 hed foreningen: “Foreningen Polykromfonden“).

Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. På sigt er det muligt at åbne lokalafdelinger udenfor København.

§ 2. Formål

Stk. 1. At virke til gavn for samfundet gennem almennyttige og/eller humanitære projekter, for demokrati og fredelig sameksistens samt at udvikle, oprette og understøtte med- og mellemmenneskelighedsudviklende projekter.

Stk. 2. Medvirke til at sikre fodfæste på arbejdsmarkedet på særlige vilkår for mennesker, der pga. sygdom, handikap og andre begrænsninger i arbejdsevnen har nedsat arbejdsevne.

Stk. 3. At etablere og drive socialøkonomisk virksomhed – med henblik på at sikre lønarbejde til mennesker med nedsat arbejdsevne pga. sygdom, handikap eller andre begrænsninger i arbejdsevnen; jf. §2, stk. 2.

Stk. 4. At arbejde for og udvikle muligheder for lønarbejde med henblik på at realisere foreningens formål i §2, stk. 2 & 3.

Stk. 5. At udvikle og sikre muligheder for frivillig arbejdskraft med henblik på at realisere foreningens formål i §2 & 3.

Stk. 6. At udpege hele eller dele af ledelsen for de projekter, foreningen igangsætter, eller er medvirkende til at igangsætte.

Stk. 6.1. I de tilfælde, hvor der oprettes en forening eller lign. til at drive mv. foreningens projekter, påhviler det Polykromfonden at udpege alle eller flest mulige bestyrelsesmedlemmer hertil; efter konkret aftale i forbindelse med konkrete projekt(er) samt gældende vedtægterne herfor.

§ 3. Bestyrelsens opgaver

Stk. 1. At forestå den overordnede ledelse af foreningen, herunder fastlægge retningslinjerne for samt føre tilsyn med den daglige ledelse; jf. § 3, stk. 2.

Stk. 2. At udpege en daglig leder, der har til formål at sikre den overordnede ledelse af foreningens virke, samt føre tilsyn med foreningens projekter og skaffe de for foreningens arbejde nødvendige økonomiske midler og indgåelse af samarbejder mv.

Stk. 3. At sikre, i samarbejde med den daglige ledelse, at der løbende sker udvikling og opfølgning af de nødvendige strategier for at realisere foreningen formål.

Stk. 4. Sammen med daglig leder at udarbejde strategi, budget og årsrapport. Disse opgaver kan evt. uddelegeres til daglig leder.

Stk. 5. At føre tilsyn med foreningens virke og de på generalforsamlingen og/eller af bestyrelsen besluttede aktiviteter. De af bestyrelsen og/eller daglig leder udarbejdede strategier, budget samt evt. årsrapport godkendes på den årlige generalforsamling.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen.

Stk. 7. Bestyrelsen består af mindst to og maksimalt fem personer. Der vælges minimum en formand/forperson og en kasserer. I det tilfælde, hvor bestyrelsen alene består af to medlemmer, fungerer kassereren desuden som næstformand/forperson. Der kan vælges maksimalt to suppleanter til bestyrelsen, så vælges en bestyrelsessuppleant, besluttes på den årlige generalforsamling. . Suppleanter har ingen stemmeret.

Bestyrelsesmedlemmer skal være fuldgyldige medlemmer af foreningen. For suppleanter gælder dog, at de godt må være støttemedlemmer. Indgår en suppleant siden som fuldgyldigt medlem, kan dette alene ske, hvis vedkommende godkendes som fuldgyldigt medlem af foreningen; jf. § 3, stk. 9 og § 4.

Stk. 8. Det er hensigten, at bestyrelsens beslutninger foretages enstemmigt, idet konsensus i videst muligt omfang ønskes. Er konsensus ikke muligt, besluttes ved afstemning. Ved stemmelighed er formanden/forpersonens stemme udslagsgivende.

Stk. 9. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen af foreningens fuldgyldige medlemmer. Det samme gælder evt. suppleanter.

Stk. 10. Bestyrelsen afholder umiddelbart efter den ordinære generalforsamling et konstituerende bestyrelsesmøde. Her vælges formand/forperson, kasserer og næstformand/næstforperson. Det samme gælder om muligt for evt. udvalgsposter. Kan der ikke på det konstituerende bestyrelsesmøde opnås enighed om valg til formand/forperson, genvælges den tidligere formand/forperson automatisk.

Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen.

Stk. 12. I det omfang foreningens økonomi tillader det, modtager bestyrelsesmedlemmerne honorar. Honoraret størrelse fastlægges af generalforsamlingen.

Stk. 13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden/forpersonen samt mindst halvdelen af bestyrelsen er fremmødt. Det er dog muligt at stemme ved fuldmagt. Afgives fuldmagt, tæller denne som fremmøde.

Stk. 14. Kan der ikke afholdes beslutningsdygtige bestyrelsesmøder to gange i træk, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på evt. nyvalg til bestyrelsen.

Stk. 15. Bestyrelsen kan træffe beslutninger uden fremmøde i form af en skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed er formandens/forpersonens stemme afgørende.

Stk. 16. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 17. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 18. Formanden/forpersonen eller daglig leder indkalder til samt leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt (f.eks. mail eller sms) med angivelse af dagsorden, når et eller flere bestyrelsesmedlemmer skønner dette nødvendigt.

§ 4. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer af foreningen optages enhver, som generalforsamlingen har indstillet til medlemskab.

Stk. 2. Bestyrelsen kan dog ved simpelt flertal midlertidigt godkende nye medlemmer; disse skal dog efterfølgende godkendes på den førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til forpersonen og/eller kassereren. I tilfælde af, at et medlem ikke på passende vis løser de opgaver mv., denne er udpeget, eller har sagt ja til, kan medlemmet ekskluderes af foreningen. Ved udmeldelse beholder foreningen eventuelt overskydende kontingentbetaling fra vedkommende.

Stk. 4. På den ordinære generalforsamling besluttes, hvorvidt der skal opkræves kontingent for medlemskab af foreningen. Besluttes dette, fastsætter generalforsamlingen kontingentets størrelse, samt hvornår dette opkræves – f.eks. gældende for et år ad gangen.

Stk. 5. Det er muligt at blive støttemedlem, gældende for personer der ønsker at støtte foreningens formål og virke. Støttemedlemmer betaler ikke kontingent, samt har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Ethvert støttemedlem kan dog aktivt indgå i det frivillige arbejde såvel støtte foreningen virke gennem div. aktiviteter. Dette skal dog finde sted i koordinering med bestyrelsen og/eller formanden/forpersonen og/eller daglig leder.

Enhver kan søge om og opnå støttemedlemsskab. Dette forudsætter dog en indstilling fra mindst et af foreningens medlemmer, samt skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen og/eller formanden/forpersonen.

Stk. 6. Alle medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter. Evt. eksklusion af medlemmer kan i særlige tilfælde vedtages af bestyrelsen, men skal godkendes på den næstfølgende generalforsamling med angivelse af grund herfor. Evt. eksklusion af støttemedlemmer kan bestyrelsen beslutte uden efterflg. godkendelse af den næstfølgende generalforsamling.

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling årligt inden udgangen af maj måned. Der indkaldes med minimum to ugers varsel – medfølgende dagsorden herfor (jf. §5 stk. 4).

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle ordinære medlemmer. Dog gælder, at ved manglende betaling af evt. forfaldent kontingent bortfalder stemmeretten.

Stk. 4. Dagsorden gældende for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Behandling af evt. indkomne forslag
  • Fastsættelse af evt. kontingent
  • Godkendelse af budget
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af evt. revisorer
  • Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Ved stemmelighed, stemmes en gang til. Hvis der også ved anden afstemning er stemmelighed, er formanden/forpersonens stemme udslagsgivende. Der kan stemmes ved fuldmagt. Afgives der fuldmagt, tæller denne som fremmøde.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling kan desuden afholdes, når mindst 1/3 del af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom overfor formanden/forpersonen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formanden/forpersonens kendskab. Et medlem af bestyrelsen kan dog til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger, før denne afholdes.

Stk. 3. Forslag til ændring af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen i forhold til foreningens budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Bestyrelsen kan dog beslutte at uddelegere disse arbejdsopgaver til daglig leder.

Stk. 4. I tilfælde af at generalforsamlingen tidligere har valgt en revisor, revideres regnskabet af denne inden generalforsamlingen.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden/forpersonen og/eller kassereren. Dog kan bestyrelsen (jf. § 3, stk. 2) udstyre en daglig leder med fuldmagt, så den daglige leder, med mandat fra bestyrelsen, kan tegne foreningen.

Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de økonomiske forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan ændres med minimum 2/3 del flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra og med den generalforsamling, hvor de vedtages.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan alene finde sted med 2/3 del flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling; der nedsættes evt. et afviklingsudvalg til varetagelse heraf.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 4. juni 2019.

Leave a Reply